• یادگیری از طریق انجام دادن
    یادگیری از طریق انجام دادن
  • یادگیری از طریق انجام دادن
    یادگیری از طریق انجام دادن
  • یادگیری از طریق انجام دادن
    یادگیری از طریق انجام دادن
یادگیری از طریق انجام دادنیادگیری از طریق انجام دادنیادگیری از طریق انجام دادن
گروه آدمک با هدف ارائه خدمات فرهنگی هنری جامع در حوزه کودک و نوجوان شکل گرفته است. تلاش ما ایجاد بستری مناسب برای بسط تجربه های کودکان و کمک به کشف دنیای درون و بیرون آن و یادگیری ازطریق انجام دادن است.