جشنواره ها و همایش ها :

جشنواره لبخندانار:

این جشنواره باهدف شناساندن فرهنگ اسلامی،ایرانی، به مناسبت شب یلدا، برای والدین وکودکان برپاگردید.

کارگاه مادروکودک:

دستهای من و تو به مناسبت روزهوای پاک وباهدف ترویج فرهنگ ومراقبت ازمحیط زیست برگزار گردید. در این کارگاه ،مادران و کودکان با ابزارهای هنرهای تجسمی، ایده های خودشان را عینی می بخشیدند.

کارگاه چمدان بهاری :

این کارگاه همکاری مشترکی بین موسسه پندار و موسسه بین المللی سفیران فرهنگ صلح بود .در این برنامه، کودکان به همراه والدین خود به ساختن عروسکهای قاشقی پرداختند.این عروسک ها به نام خود افراد در موزه بین المللی صلح به نمایش گذاشته خواهد شد.

کارگاه آشنایی با سیستم های نوین آموزشی :

مدرس دوره، جناب آفای دکتر سعیدنیا بودند و در این دوره مربیان مدارس و مهدها برای آشنایی با رویکردها آموزشی نوین، شرکت کردند.

کارگاه آموزشی آشنایی با تئوری انتخاب , واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه :

این کارگاه توسط خانم خورشید عضو هیئت علمی و سوپروایزر دوره های عملی موسسه ویلیام گلسر درکارگاه کودک آدمک برگزار شد .