در تمامی کارگاه ها ی کودک آدمک ، از مربیانی استفاده شده است که تجربه کار کودک داشته اند و مهم تر از آن علاقه مند به برقراری ارتباط با کودکان بوده اند. چون تا زمانی که مربی نتواند با کودک ارتباط بگیرد نخواهد توانست آموزش مفیدی به آنها بدهد.

بعد از جذب مربیان، تیم آدمک دوره های مونته سوری را که توسط آقای دکتر سعیدی نیا در مشهد برگزار شده است را گذرانده و همچنین دوره های کیمیای ارتباط ( برقراری ارتباط مؤثر با کودک ) را که نوعی زبان مشترک ما در فضای آدمک است را فرا گرفته اند تا بتوانیم همه با هم در راستای اهداف آموزشی و پرورشی آدمک که ایجاد فضایی مناسب برای رشد فرزندانمان است گام برداریم.