شروع فعالیت ها در شیفت صبح کارگاه کودک آدمک در تابستان از ساعت ۸:۳۰ صبح و اتمام کارگاه ها ساعت ۱۲:۴۵ می باشد.

از ساعت ۸:۳۰ با ورزش ، صبحانه و نشست صبگاهی بچه ها آماده ی ورود به کارگاه ها می شوند. هر روز ۴ کارگاه ۴۰ دقیقه ای برگزار می گردد. بین هر کارگاه استراحت ده دقیقه ای و بین کارگاه دوم و سوم چاشت ظهر سرو می شود.

برنامه ی کارگاهها، صبحانه و چاشت ظهر در فصل تابستان به شرح زیر است:

 

لطفا برای دانلود روی فایل برنامه هفتگی کلیک کنید.

برنامه هفتگی تابستان